Центрифугални пумпи за базени
Код Модел количина / кутија
6701 EUROSWIM 50M 1
6703 EUROSWIM 150M 1
6700 EUROSWIM 300M 1