ART. 1942-01.500 Електронски неделeн собен термостат
Код Величина количина/кутија
4155 digital/LCD 1/1
ART. 6700-00.500 Термостатска глава ДХ со сензитивен течен елемент и интергриран сензор
Код Величина количина/кутија
1563 M30 x 1.5 1/25
ART. 1807-00.500 Термостатска глава(актуатор) за подно греење ЕМОтек 230 V/NC
Код Величина количина/кутија
1565 M30 x 1.5 1/25
ART. 6000-00.600 Термостатска глава К со сензитивен течен елемент и интергриран сензор
Код Величина количина/кутија
1563 M30 x 1.5 1/25
ART. 1950-00.500 Временски програматор E-PRO за радиатори
Код Величина количина/кутија
1569 M30 x 1.5 1/1