Ек вентил со филтер
Код Модел количина / кутија
990 1/2 x 1/2 1
991 1/2 x 3/8 1
Ек вентил комбиниран со филтер и флексибилен наставак
Код Модел количина / кутија
992 1/2 x 10