Термостатски аголен вентил
Код Модел
1252  
Аксиален термостатски вентил
Код Модел
4205 Axial