Радијаторски вентил прав женски навој
Код Величина количина/кутија
5073 1/2" 10/60
Електро - термостатска глава акумулатор
Код Величина количина/кутија
5054 230V 1
Радијаторски навијак аголен женски навој
Код Величина количина/кутија
5076 1/2" 10/60
Термостатски аголен вентил женски навој
Код Величина количина/кутија
5078 1/2" 10/60
Радијаторски навијак прав женски навој
Код Величина количина/кутија
5075 1/2" 10/60
Термостатски вентил прав женски навој
Код Величина количина/кутија
5077 1/2" 10/60
Радијаторски аголен вентил женски навој
Код Величина количина/кутија
5074 1/2" 10/60
Термостатска глава M30x1.5
Код Величина количина/кутија
5079 M30 x 1.5 1/30