Котел на дрва со фурна - C30P
Код Тип
4257 D C30P-30 KW INOX LUX
4256 L C30P - 30KW INOX LUX