Котел на дрва Солида
Код Тип
1069 SOLIDA 4
546 SOLIDA 5
547 SOLIDA 6
548 SOLIDA 7
549 SOLIDA 8